Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Bình Long
Điểm số: 3